Baba Yaga: Terror of the Dark Forest

GENRE: Horror
RATING: NR
RUNNING TIME: 1:37
RELEASE DATE: February 4, 2021
STARRING: Maryana Spivak, Svetlana Ustinova, Marta Timofeeva, Yuliya Aleksandrova, Aleksey Rozin, Denis Shvedov, Igor Khripunov, Oleg Chugunov, Glafira Golubeva, Artyom Zhigulin
DIRECTOR: Svyatoslav Podgaevskiy
WRITER(S): Natalya Dubovaya, Ivan Kapitonov, Svyatoslav Podgaevskiy
MOVIE SYNOPSIS: When Egor's mom dies, he gets a stepmom and then a baby half sister. Things get seriously twisted when his dad gets a hot nanny, who's the witch, Baba Yaga.